Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

(Ενημέρωση 24_/ 5_/_2018

Η Store Music and Media Υπηρεσίες Διαφήμισης Ι.Κ.Ε (εφεξής η «Eταιρεία») μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής τα «Δεδομένα») που εσείς δίνετε (εφεξής τα «Υποκείμενα»). Η Εταιρεία παρέχει την παρούσα Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Ενημέρωση») με σκοπό να πληροφορήσει για την επεξεργασία των Δεδομένων σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το εφαρμοστέο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και να υπογραμμίσει την δέσμευσή της να προστατεύει τα Δεδομένα σας. Η παρούσα ενημέρωση μπορεί να αλλάζει κατα καιρούς. Παρακαλούμε να εξετάζετε την ημερομηνία η οποία αναφέρεται στην αρχή του κειμένου.

 1. 1. Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία είναι η εταιρεία «Store Music and Media Υπηρεσίες Διαφήμισης Ι.Κ.Ε.» με το διακριτικό τίτλο «Store Music », που εδρεύει στo ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αττικής, οδός ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ αριθ.10, Τ.Κ.14121. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 1. 2. Σκοπός επεξεργασίας

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

(α)          για την διερεύνηση ενδεχόμενης συνεργασίας με την Εταιρεία,

(β)          για την εκτέλεση σύμβασης που έχει συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία,

(γ)          για την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών, καθώς και την αποστολή προωθητικού και διαφημιστικού υλικού αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών διαφήμισης από την Εταιρεία, ή την διενέργεια ερευνών αγοράς, υπό τον όρο της ρητής συναίνεσης του Υποκειμένου (εφεξής "Μάρκετινγκ").

(δ)          για σκοπούς τήρησης αρχείου

(ε)          όπου η Εταιρεία εχει νόμιμη υποχρέωση ή νόμιμο συμφέρον σύμφωνα με τον νόμο και με τους περιορισμούς που εκει τίθενται

Η Εταιρεία συλλέγει αποκλειστικά τα προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών.

 1. 3. Τρόπος επεξεργασίας

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται τα Δεδομένα σε έντυπη μορφή, με αυτοματοποιημένα ή ηλεκτρονικά μέσα συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, του τηλεφώνου (π.χ. αυτοματοποιημένα τηλεφωνήματα, SMS, MMS), του φαξ και κάθε άλλου μέσου (π.χ. διαδικτυακοί ιστότοποι, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας). Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα διοικητικά, τεχνικά, οργανωτικά και φυσικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού που αποσκοπούν στην προστασία των Δεδομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που περιλαμβάνουν ειδικότερα την προστασία των Δεδομένων από κατάχρηση ή τυχαία χρήση, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, τροποποίηση, αποκάλυψη, απόκτηση ή πρόσβαση. Αυτό περιλαμβάνει την απαίτηση να χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων.

H εταιρεία δεν πουλάει τα προσωπικά δεδομένα , δεν τα κοινοποιεί εκτός αν αναγκαστεί από τον νόμο , ζητάει στοιχεία μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την παροχή υπηρεσίων ή πώληση αγαθών.

 1. 4. Αποδέκτες των Δεδομένων

Η πρόσβαση στα Δεδομένα εντός της Εταιρείας περιορίζεται σε όσους «είναι απαραίτητο να γνωρίζουν» για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας. Τα Δεδομένα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας για τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας από τους συνεργαζόμενους με την Εταιρεία (α) επαγγελματικούς συμβούλους, όπως λογιστές, ελεγκτές, δικηγόρους, ασφαλιστές, τραπεζίτες, και λοιπούς, (β) παρόχους υπηρεσιών, όπως εταιρείες που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες στην Εταιρεία, ενδεικτικά παροχή και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής και λογιστικής, (γ) δημόσιες, δικαστικές και κυβερνητικές αρχές, όπως ρυθμιστικές αρχές, υπηρεσίες επιβολής του νόμου, δημόσιους και δικαστικούς φορείς.

 1. 5. Διαβίβαση των Δεδομένων εκτός ΕΕ και ΕΟΧ

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σε κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 1. 6. Διάρκεια τήρησης των Δεδομένων

Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τους σκοπούς 3(α) διερεύνηση ενδεχόμενης συνεργασίας και 3(β) εκτέλεση σύμβασης θα τηρούνται από την Εταιρεία για την χρονική περίοδο που κρίνεται αυστηρά αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών και την παρέλευση κάθε προθεσμίας για την άσκηση οποιασδήποτε αξίωσης που απορρέει στο πλαίσιο των ανωτέρω σκοπών. Η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να τηρεί τα Δεδομένα αυτά για μεγαλύτερη χρονική περίοδο αν είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς του 3(ε). Τα Δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για τον σκοπό 3(γ) μάρκετινγκ θα τηρούνται από την Εταιρεία από την στιγμή που το Υποκείμενο παρέχει την συγκατάθεσή του μέχρι την στιγμή που θα την ανακαλέσει. Εφόσον το Υποκείμενο ανακαλέσει την συγκατάθεσή του, τα Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για τον ανωτέρω σκοπό, ωστόσο μπορεί να συνεχίσουν να τηρούνται από την Εταιρεία, για τους σκοπούς του 3(ε). Τα αρχεία που τηρούνται για τους σκοπούς του 3(δ) τηρούνται για δέκα χρόνια μετα την λήξη οποιουδήποτε από τους λόγους επεξεργασίας 3(α) και 3(β).

 1. 7. Τα δικαιώματα του Υποκειμένου

Το Υποκείμενο έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. 1. Το δικαίωμα πρόσβασης, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να λάβει από την Εταιρεία ενημέρωση για το κατά πόσον ή όχι τα Δεδομένα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και αν συμβαίνει αυτό, να έχει πρόσβαση σε αυτά.
 2. 2. Το δικαίωμα διόρθωσης και το δικαίωμα διαγραφής, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει διόρθωση ανακριβών ή/και ελλειπών Δεδομένων, καθώς και την διαγραφή των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
 3. 3. Το δικαίωμα περιορισμού ή αντίταξης στην επεξεργασία, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αναστολή της επεξεργασίας, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
 4. 4. Το δικαίωμα φορητότητας, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει τα Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάσει τα Δεδομένα σε άλλους υπεύθυνους.
 5. 5. Το δικαίωμα εναντίωσης ή ανάκλησης, το οποίο σημαίνει ότι το Υποκείμενο έχει το δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων, εφόσον το αίτημα είναι νόμιμο.
 6. 6. Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας Αρχής σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας Δεδομένων.

Επικοινωνία

Telephone: 6942475343
Email: info@storemusic.gr
Website: www.storemusic.gr